Ordenança fiscal núm. 40:Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua

Data de l'anunci: Dijous 13/09/2018

Documents adjunts