Ordenança fiscal núm. 11:Taxa per ocupació de taules i cadires

Data de l'anunci Divendres 01/01/2021

Documents adjunts