Ordenança fiscal núm. 11:Taxa per ocupació de taules i cadires

Data de l'anunci: Diumenge 01/01/2017

Documents adjunts