Normativa

Normativa publicada per l'Ajuntament de Taradell
Anuncis Data
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 25: EAS Taradell 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors'' 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2020
Ordenança de bon govern, civisme i convivència 03/10/2019
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 16:Taxa per expedició de documents administratius 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament aigua 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 32:Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2019
Ordenança fiscal núm. 4: Impost plusvalua 01/01/2019
Pla, protocol i programa de verificació de les activitats del municipi de Taradell 18/09/2018
Ordenança fiscal núm. 40:Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua 13/09/2018
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa de a via pública 01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 20:Taxa per llicències d'obres 01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments 01/01/2018
Ordenança fiscal núm.46: Preu públic de la franja de seguretat contra incendis 01/01/2018
Ordenança municipal de circulació de Taradell i annex 10/10/2017
Ordenança fiscal núm. 11:Taxa per ocupació de taules i cadires 01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 12:Taxa per la instal•lació de quioscos 01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 13:Taxa per parades 01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions de via pública 01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic 01/01/2017
Codi Ètic Ajuntament de Taradell 18/08/2016
Reglament del servei municipal de dipòsit de runes per rebliment de terrenys 07/06/2016
Reglament regulador de l'EAS Taradell 07/03/2016
Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de l'Ajuntament de Taradell 14/04/2014
Ordenança municipal de sorolls 27/03/2014
Ordenança fiscal núm. 18:Taxa per la llicència autotaxi 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 19:Taxa per serveis de vigilància 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 34:Taxa d'inspecció i control sanitari 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 37: Ordenança contribucions especials 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 42:Taxa de dipòsit de runes 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 43:Taxa per l’ús de l’entarimat municipal 01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 44:Taxa per l’ús del Centre Cultural Costa i Font 01/01/2014
Ordenança Registre electrònic municipal 22/08/2013
Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Taradell 22/08/2013
Reglament de l'arxiu fotogràfic de Taradell 12/08/2013
Ordenança municipal de tinença d'animals 15/10/2010
Ordenança Serveis funeraris Ajuntament de Taradell 14/07/2007
Reglament del Consell Escolar Municipal 20/12/2006
Ordenança de recollida de residus municipals 20/10/2006
Ordenança municipal de les instal.lacions d'antenes 20/10/2006
Ordenança municipal camins rurals 20/07/2006
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl 07/03/2006
Ordenança municipal atorgament llicències 1ª ocupació 24/04/2004
Ordenança de radiocomunicació de Taradell 22/07/2000