Joventut

Festes sostenibles

El projecte festes sostenibles pretén fer una bona prevenció de residus i muntar festes potenciant la recuperació i reutilització de materials.

Seguidament exposem les condicions de préstec:

Condicions del servei pels usuaris del préstec

 • Només poden accedir a aquest servei les entitats dels municipi.
 • Es cedeix el material amb la condició de que l'entitat organitzadora de l'acte es comprometi a que aquest sigui “Festa sostenible”. Per tant cal utilitzar el material de comunicació (pancarta, banderoles, petos i exposició):
  • Sempre que s'usi vaixella compostable i/o els gots reutilitzables cal que es comuniqui als participants mitjançant les banderoles corresponents.
  • És imprescindible assegurar-se de tenir a l'abast contenidors per a la recollida selectiva i les banderoles que informen sobre els material que es pot a portar a cadascun d'ells (matèria orgànica, reciclables, rebuig i vidre).
 • La vaixella compostable un cop usada s'ha de separar conjuntament amb les restes de matèria orgànica.
 • El material es cedeix gratuïtament amb la condició que s'ha de retornar complert i en perfectes condicions. En cas contrari la Mancomunitat La Plana cobrarà la fiança pertinent.
 • S'agrairia al sol·licitant que fes arribar algunes fotografies de l'acte on s'identifiqui clarament el material cedit a: mediambient@mancoplana.cat

Formalització del servei de préstec i de retorn

 • L'entitat interessada a disposar d'aquest servei haurà de sol·licitar-lo a la Mancomunitat La Plana: a l'Àrea de Medi Ambient (93 812 41 67_ext.5 o mediambient@mancoplana.cat) o al Servei d'Informació Juvenil El Puntal.
 • El representant de l'entitat sol·licitant haurà de signar un imprès o full de comanda on hi constaran les dades de l'entitat sol·licitant i de la persona que recull el material, els materials que s'emporta, la data de recollida i per quin tipus d'esdeveniment/acte es farà servir el material sol·licitat.
 • El sol·licitant té la obligació de donar les dades d'un compte corrent on la Mancomunitat La Plana pugui cobrar la fiança corresponent en cas de que el material cedit es retorni malmès.
 • El sol·licitant haurà de venir a buscar el material sol·licitat a les instal·lacions de la Mancomunitat La Plana. Aquest organisme no farà el transport del material cedit.
 • El material s'ha de retornar a les oficines de la Mancomunitat La Plana en el termini dels 5 dies hàbils posteriors a l'acte festiu.