Empresa i ocupació

Pla, protocol i programa de verificació de les activitats

Dijous 04/04/2019

Al municipi de Taradell hi ha pràcticament 400 activitats econòmiques, comptant el sector primari –explotacions ramaderes–, el secundari –indústries situades sobretot als polígons industrials– i el sector terciari, comerços i activitats de serveis.

Aquestes activitats han de disposar d'una llicència o d'una comunicació prèvia, en funció de la seva incidència ambiental. En algunes, per la seva incidència, ja es preveu un sistema de control periòdic. En d'altres, la majoria, aquest sistema de control forma part del pla de verificació.

L'Ajuntament de Taradell, en compliment de la normativa vigent, va aprovar “El pla, protocol i programa de verificació de les activitats del municipi de Taradell”, amb data 10 de maig de 2018. Es tracta d'un pla d'obligada implantació a tots els municipis de Catalunya, que preveu la revisió de totes les activitats existents, amb la finalitat de comprovar que les seves instal·lacions s'ajusten a la documentació presentada en el procés d'obertura i que es compleixen les condicions necessàries tan per garantir la seguretat de les persones i de les coses, com per reduir la seva incidència sobre l'entorn.

El pla s'ha traduït en un programa de verificació per a l'any 2019, que és la concreció de les activitats a verificar durant l'any en curs. S'han establert diverses freqüències de control en funció de la classificació de cada activitat, obtenint un llistat de 44 activitats. Les visites de control ja s'han començat a portar a terme per part de l'enginyer municipal, i el titular de l'activitat rep un avís previ en el qual s'indica el dia i l'hora. Després de la visita, també en rep l'informe.