Educació

Convocatòria del Premi Ajuntament de Taradell al millor treball de recerca de Batxillerat

Dissabte, 17/11/2018

Premi Treball de Recerca

L'Ajuntament de Taradell i el Consell Escolar Municipal convoquen una nova edició del Premi Ajuntament de Taradell per al millor treball de recerca de batxillerat. Aquest premi es convoca per tal d'estimular la realització de treballs de recerca en llengua catalana, la temàtica dels quals ha d'estar relacionada amb el municipi de Taradell.

 

Bases de la Convocatòria 2018

 1. La temàtica dels treballs ha d'estar relacionada amb el municipi de Taradell, tractat des de qualsevol àmbit i nivell d'intensitat.
   
 2. Els treballs han de ser originals i inèdits i escrits en llengua catalana. La seva extensió és lliure. S'ha de presentar una còpia en format paper,  degudament lligada, i una còpia en format digital i PDF (memòria USB o CD). Han d'anar acompanyats d'una síntesi d'un màxim de tres folis mecanografiats a doble espai amb lletra Arial 11, on hi constin els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

 

Els treballs es presentaran sota pseudònim. Caldrà adjuntar-hi un sobre tancat on hi consti, a l'exterior, el títol del treball i, a l'interior, la identificació de l'autor/a (nom, adreça, DNI, telèfon i adreça electrònica), la identificació del director/a o coordinador/a de batxillerat del centre i el nom, l'adreça i el telèfon de contacte del centre ons'està cursant el batxillerat.

Hi poden participar estudiants de qualsevol centre d'ensenyament secundari de Catalunya. Només s'acceptaran treballs acabats d'estudiants que estiguin cursant el 2n. de Batxillerat en el moment del tancament del termini de lliurament.

 1. La presentació dels treballs es pot fer des del mes de novembre i fins al 9 de gener de 2019, a les oficines de l'Ajuntament de Taradell (c/ de la Vila, 45 08552 – Taradell. Tel. 93 812 61 00) en horari d'oficina.
   

La presentació dels treballs al premi Ajuntament de Taradell comporta l'acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.

 1. La dotació del premi és de 600€ per a un únic treball guanyador. Els treballs guanyadors quedaran dipositats als arxius de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell.
   
 2.  Jurat estarà format per la regidora d'Ensenyament, per un representant del CEM, per un professor de l'INS Taradell, per un personatge públic del municipi relacionat amb el món de l'educació i per un membre d'Òmnium Cultural.

 

El jurat pot declara el premi desert o concedir accèssits. El seu veredicte és inapel·lable.

 1. El lliurament del premi es farà en un acte públic a la sala de plens de l'Ajuntament de Taradell, presidit per l'alcalde, el mes de gener, coincidint amb la Festa Major d'hivern del municipi.
   
 2. La propietat intel·lectual del treball pertany a l'autor/a. No obstant això, l'autor/a haurà de donar conformitat per escrit a l'Ajuntament de Taradell perquè aquest en pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú. Aquesta autorització signada es presentarà juntament amb la sol·licitud del treball. En tot cas, si s'arriba a publicar, sigui on sigui que ho faci, s'haurà de fer constar que va rebre el premi atorgat per l'Ajuntament de Taradell.
   
 3. Un mes desprès de l'adjudicació del premi i fins al 30 d'abril, les obres no premiades es podran retirar de l'Ajuntament, mitjançant la presentació del rebut corresponent. Transcorregut aquest termini, l'Ajuntament de Taradell no es responsabilitza de la conservació dels originals no retirats.

 

Recursos i informació relacionada