Modificacions pressupostàries realitzades l'any 2017

Durant l'exercici pressupostari del 2017 s'han produït un total de 8 modificacions pressupostàries que tot seguit adjuntem.