Modificacions pressupostàries realitzades l'any 2016

Durant l'exercici pressupostari del 2016 s'han produït un total de 10 modificacions pressupostàries que tot seguit adjuntem.