S’obre el termini per demanar beques escolars i extraescolar ''Aprèn i juga'' pel curs 2020 - 2021

Ja està obert el període per presentar les sol·licituds de les beques per a l'escolarització i les beques pel projecte “Aprèn i juga” per activitats extraescolars pel curs 2020-2021.

Dimarts, 16/06/2020

Les beques per a l'escolarització té per objectiu facilitar el pagament de les despeses de llibres, material escolar i sortides curriculars dels infants i joves, que pel curs 2020-2021 cursaran entre P3 i 4t d'ESO, que per diferents motius socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l'etapa educativa amb normalitat.

Les beques extraescolars “Aprèn i Juga” de Càritas Taradell, volen apropar i facilitar l'accés a les activitats de lleure extraescolars que s'ofereixen a Taradell a tots els infants i joves d'entre 6 i 16 anys que, per motius socioeconòmics, tenen més dificultats d'accedir-hi.

Per poder optar a qualsevol de les dues beques, s'ha de complimentar la sol·licitud, i adjuntar la documentació següent:

 1. Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.
 2. Llibre de família.
 3. Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
 4. Volant de convivència.
 5. Certificat de reconeixement de discapacitat (si s'escau).
 6. Certificat de reconeixement de grau de dependència (si s'escau).
 7. Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si s'escau).
 8. En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
 9. En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida.
 10. Acreditació de Necessitats Educatives Especials (NEE) (si s'escau).
 11. Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual.
 12. Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si està treballant, portar les últimes 3 nòmines i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.). 
  • En cas dels treballadors autònoms, l'última declaració trimestral d'IRPF.
  • En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de SEPE/OTG.
  • En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar.
  • En cas que es valori que la documentació no és suficient se'n requerirà d'altra.

Cartell - Beques escolars i extraescolars 2020-2021

Per qualsevol dubte i per presentar la sol·licitud, adreçeu-vos a les oficines municipals, –C/ de la Vila, 45, els dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h. També podeu trucar al 938 125 445, de 9 a 15 h. i parlar amb els Serveis Socials Municipals de la Mancomunitat La Plana (que presta el servei mancomunadament).

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de la família (utilitzant barems socioeconòmics) es defineix el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.

Les  beques d'escolarització les ofereix l'Ajuntament de Taradell juntament amb la gestió de la Mancomunitat la Plana. 

Les beques d'extraescolars "Apren i juga" és un projecte de Càritas Taradell, amb el suport tècnic i econòmic de l'Ajuntament de Taradell, la Mancomunitat La Plana i la Diputació de Barcelona.