L’enderroc de Can Bazán, primer pas per al nou pavelló

Dimarts, 07/06/2022

Avui mateix, dimarts dia 7 de juny, han començat els treballs previs a la futura ampliació del Pavelló Municipal d'Esports amb l'enderroc de la torreta de Can Bazán, que es preveu que acabi aquesta mateixa setmana. La retirada de les runes permetrà tenir el solar de la cantonada del carrer de Catalunya amb l'Avinguda Mn. Cinto Verdaguer lliure per iniciar les tasques prèvies per a les obres de construcció del nou pavelló annex a l'actual Pavelló d'El Pujoló.

Enderroc de Can Bazán

Les negociacions amb el el Sr. Josep Bazán Solano, propietari de la casa d'estiueig edificada l'any 1962, van començar la tardor de 2019, inicialment amb l'objectiu d'ocupar-ne només la part nord del jardí ja que la idea era fer un pavelló petit per entrenaments. Posteriorment es va optar per un pavelló paral·lel a l'actual, amb el que compartirà serveis, i seguint l'edifici de l'EAS per la banda de l'avinguda. Així es va acordar adquirir i usar tot el terreny de 413 m2, amb la casa de 94 m2., per un justipreu de 122.414,57 €, segons la valoració realitzada per l'arquitecta municipal Laia Molist, el 8 de juny de 2020, fa just dos anys.

Aquest terreny està situat en una zona qualificada en el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística municipal) com a equipament esportiu, per tant la parcel·la estava afectada pel planejament, vigent des del 2010, i havia de ser adquirida per l'Ajuntament a través de qualsevol títol, com és l'expropiació. El 6 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar aquest conveni, i el ple del 23 del mateix mes el va ratificar. El 15 de juliol de 2020 el Sr. Bazán –que ha tingut molt bona predisposició des del principi de les converses– va signar el contracte de cessió a l'Ajuntament.

En la darrera sessió del Ple de l'Ajuntament de Taradell, el passat 26 de maig, es va aprovar definitivament el projecte bàsic d'aquesta obra del pavelló annex i l'adequació del pavelló actual, amb un pressupost d'execució de 4,4 milions d'euros, fraccionat en cinc fases. Alhora es van aprovar definitivament els projectes executius de les dues primeres fases, construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació i del volum de connexió del pavelló existent i tancament del conjunt.

Ampliació nou Pavelló Municipal

El mateix Ple va aprovar el plec de clàusules administratives que regirà el contracte d'aquesta obra municipal ordinària i l'expedient de licitació per adjudicar les obres de la primera fase, amb un termini d'execució de 9 mesos i un pressupost d'1,4 milions d'euros. Així, el procediment resta ara obert i a finals d'aquest mes de juny s'haurà de convocar la Mesa de Contractació per adjudicar les obres