Ja podeu sol·licitar els ajuts al lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Els ajuts –per pagar un màxim de 6 mesos d'abril a setembre– s'atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost de 14,5 M€

Dimarts 19/05/2020

Ahir es va publicar la resolució per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual. Una convocatòria extraordinària amb un pressupost de 14,5 milions destinats a pagar el lloguer de famílies amb dificultats sobrevingudes per la crisi sanitària. Es tracta d'ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, d'abril a setembre. Els ajuts s'atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir pressupost.
 
Les sol·licituds d'aquesta subvenció seran telemàtiques i es podran fer a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on hi trobareu tota la informació, un manual del tràmit i un manual per identificar-se a través d'IdCAT Mòvil. Des de la mateixa Agència posen a la vostra disposició el telèfon 900 922 841 (de 9 a 14h) per ajudar-vos en la tramitació. Nosaltres seguirem al vostre costat per si teniu dubtes en la tramitació i documentació.
 
Els principals requisits per a sol·licitar aquesta subvenció són que qualsevol dels membres de la UF estigui en alguna d'aquestes situacions:

  • A l'atur.
  • En Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO).
  • Amb reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari.
  • Altres motius que suposin pèrdua d'ingressos.

 A més, per optar-hi els ingressos no poden superar les següents quantitats:

  • Que el conjunt dels ingressos mensuals de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 3 vegades l'IPREM (1.613,52 €) o:
    • 2.151,36€ quan la unitat familiar, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l'incapaciti per a treballar.


2.151,36€ quan la unitat familiar, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l'incapaciti per a treballar.
2.689,20€ si és la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.
Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
Que tinguin residència legal a Catalunya.
Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiardel sol·licitant, aquell també haurà d'acreditar la situació de vulnerabilitat per tal que el sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l'ajut.
Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 
Per qualsevol altre dubte podeu accedir a les preguntes freqüents.
 
Des del Servei d'Habitatge i des de Serveis Socials estaran a la disposició de tota la ciutadania que compleix requisits per poder fer el tràmit corresponent.