Convocades les Beques Aprèn i Juga per activitats extraescolars

Fins l'1 d'octubre es poden sol·licitar a les oficines de l'Ajuntament

Dilluns, 05/07/2021

Des de l'1 de juliol fins l'1 d'octubre de 2021 es poden sol·licitar les beques per activitats extraescolars del curs 2021-2022, adreçades a infants i joves d'entre 6 i 16 anys i empadronats a Taradell.

Si ja s'ha tramitat una beca de menjador o beca d'escolarització pel mateix curs, només caldrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents d'identitat dels membres de la unitat familiar i el volant de convivència.

En canvi, per qui no hagi tramitat cap de les anteriors beques es pot demanar hora amb l'educador/a social de referencia. A més a més de la documentació obligatòria descrita anteriorment, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent, si s'escau:

 • Volant de convivència.
 • DNI/NIE/NIF.
 • Família nombrosa: carnet vigent.
 • Família monoparental: carnet vigent.
 • Infants en acolliment: resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar: certificar que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Prestacions econòmiques d'urgència social: document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions publiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.
 • Separació o divorci dels progenitors: conveni o sentencia de separació/divorci.

En cas que algun membre de la família rebi qualsevol ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat, emès per la seguretat social.
 • Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció o Renda Garantida de la Ciutadania, certificat acreditatiu de l'import total percebut durant l'any 2020.
 • Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la seguretat social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2020.
 • Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l'habitatge: resolució o certificació de l'Agencia Catalana de l'Habitatge. (aquesta documentació no caldrà que es presenti si s'autoritza al Consell comarcal que puguin sol·licitar a l'administració les dades relatives a l'ajut de lloguer).

Les bases i el formulari de sol·licitud el podeu trobar al peu d'aquest article i s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Per demanar hora amb l'educador/a social i sol·licitar més informació podeu trucar als Serveis Socials de l'Ajuntament de Taradell, prestats mitjançant la Mancomunitat la Plana, al telèfon 938 125 445, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.