Aprovades les bonificacions fiscals per obres d’interès ambiental o social

Es bonifica un 95% l'impost per rehabilitar façanes, retirar amiant, instal·lar dipòsits d'aigua de pluja i fer accessibles els comerços,

Dilluns, 11/12/2023

A partir de l'1 de gener del 2024 entren en vigor les bonificacions fiscals aprovades per l'Ajuntament de Taradell per les llicències d'obres relacionades amb la rehabilitació i pintat de façanes, la retirada d'amiant de teulades i instal·lacions, la construcció de cisternes i dipòsits d'aigües pluvials i la millora de l'accessibilitat dels comerços. Així, les persones o entitats tindran una bonificació del 95% de l'ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) en la llicència necessària per aquestes obres. Aquestes bonificacions van ser aprovades pel Ple de pressupostos amb el vot a favor de tots els grups polítics del consistori.

Aquestes obres han estat declarades d'interès o utilitat pública pel Ple de l'Ajuntament de Taradell, per diverses consideracions de tipus social i ambiental. La rehabilitació i pintat de façanes, i també mitgeres, milloren energèticament els edificis i embelleixen urbanísticament el municipi. La retirada d'amiant de teulades i instal·lacions redueixen el risc per a la salut de la ciutadania, i per això la Unió Europea vol erradicar l'amiant abans del 2032. Així mateix, les cisternes i dipòsits de pluja són redueixen la demanda d'aigua potable de la xarxa pública, i això és rellevant davant les sequeres cada cop més freqüents. Finalment, millorar l'accessibilitat als comerços de Taradell faciliten la mobilitat a tota la ciutadania, especialment les persones amb mobilitat reduïda.

Cal recordar que l'Ajuntament ja va començar l'any passat a introduir diferents bonificacions a les ordenances fiscals en base a criteris socials i ambientals, per tal de tenir una fiscalitat més equitativa i progressiva a Taradell des de l'any 2020. Un exemple d'això són les bonificacions en l'IBI per famílies nombroses o monoparentals i amb rendes baixes, o per la instal·lació d'autoconsum elèctric amb energia solar fotovoltaica, o bé les rebaixes en la taxa de residus per compostatge casolà o les reduccions de l'impost de plusvàlua sobre habitatges habituals quan s'hereten.