Ple extra de juny de 2015 cartipàs

Dijous, 25/06/2015

Ple extra de 25 de juny de 2015
  CIU ERC SI

Règim sessions ordinàries del Ple

a favor a favor a favor

Constitució grups polítics municipals

a favor a favor a favor

Creació i composició de la Comissió Informativa Generl i Comissió Especial de Comptes

a favor a favor a favor

Nomernament de representants a Òrgans Col.legiats i institucions municipals

a favor a favor a favor
Donar compte Decrets: nomenament tinents alcalde, Tresorer/a, sessions Junta de Govern, cartipàs municipal i delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern a favor a favor a favor
Dedicació, retribucions i indemnitzacions membres corporació a favor a favor a favor

 

Documents relacionats