Punt..."> Punt..." />

Ple d´octubre de 2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Aprovació de les ordenances fiscals municipals de l´exercici 2023. Exp. 728/2022.
Modificació de crèdit núm. 9 del pressupost municipal de l´exercici 2022. Exp. 1436/2022.
Autorització de compatibilitat a una funcionària municipal per l´exercici de les activitats d´assessorament i redacció de projectes per compte privat. Exp. 1398/2022.

 

 

 

Documents relacionats