Ple d'octubre de 2018

Dijous, 18/10/2018

                                Ple d'octubre de 2018

 

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l'exercici del 2019. Exp. 217/2018.

Si Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de l'exercici 2018. Exp. 928/2018.

Si Si Si
Aprovació de la rectificació de l'Inventari general de béns de la Corporació actualitzat a 31 de desembre de 2017. Exp. 935/2018 Si Si Si
Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2018 de sol·licitud de préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Exp. 937/2018 Si Si Si
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Documents relacionats