Ple de setembre de 2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Aprovació del Compte General de Pressupost Municipal de l'exercici 2021. Exp. 681/2022.
Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal a 31 de desembre de 2021. Exp. 981/2022.
Aprovació del protocol intern d'assetjament psicològic de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 1168/2022.
Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'agost de 2022, d'adjudicació del contracte de permuta del solar de la carretera de Vic. Exp. 332/2022.
Delegació al Consell Comarcal d'Osona de la competència per a la prestació/gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments. Exp. 1267/2022.
Donar compte dels informes del PMP, Morositat, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 2n trimestre de 2022. Exp. 686 i 690 de 2022.
Donar compte de l'informe de l'òrgan interventor relatiu al Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2021, establert a l'article 36 del RD 424/17. Exp. 809/20.
Donar compte de l'informe de l'òrgan interventor relatiu al resum anual del control intern de l'exercici 2021, establert a l'article 37 del RD 424/17. Exp. 1313/22.
Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2022, d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2023. Exp. 1253/2022.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del Pressupost Municipal de 2022. Exp. 1317/22.

 

 

 

Documents relacionats