Ple de setembre de 2021

Dijous, 16/09/2021

 

ERC JxT

Donar compte del informes del PMP, morositat, estat d'execució del pressupost I d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 2n trimestre de 2021. Exp.636/21 i 637/21.

- -

Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat al pla de sanejament financer 2021-2024. Exp. 795/2021.

Si Si

Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat a inversions (2a pista pavelló). Exp. 794/21.

Si Si

Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat a petites inversions. Exp. 839/21.

Si Si

Ratificació del Decret de l'alcaldessa 175/2021, de 23 de juliol, d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 9 del pressupost municipal de 2021. Exp. 995/21.

Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11 del pressupost municipal de 2021. Exp. 1034/21.

Si Si

Ratificació del Decret de l'alcaldessa núm 200/2021 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'any 2022. Exp.1033/21.

Si Si

Aprovació del compte general del pressupost municipal de l'exercici 2020 i donar compte de l'informe d'intervenció previst a l'article 37 del RD 424/2017. Exp. 847/21.

Si Si

Aprovació del conveni per a la utilització del solar municipal del Camí de Can Llebre, finca registral 4177 de Taradell. Exp. 1008/21.

Si Si

Aprovació de l'expedient de licitació de l'arrendament de la finca registral 4177 de Taradell, solar del Camí de Can Llebre. Exp. 695/2020.

Si Si

Atorgament de subvenció directa a l'AFA de l'Institut de Taradell pel servei de vetllador del curs 2020-2021. Exp. 1091/2021.

Si Si

Aixecament de la resolució suspensiva de l'executivitat i publicació dels edictes de l'acord d'aprovació definitiva del Pla Parcial 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/2017.

Si Si

Aprovació del Pla de Millora Urbana del PAU 4-Verdaguer. Exp. 183/2020.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats