Ple de setembre de 2020

Dijous, 10/09/2020

                                Ple de setembre de 2020

 

ERC JxT
Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada. Exp. 808/2020. Si Si
Donar compte de l´informe del secretari-interventor de complement de l´informe de control intern de data 20 de juliol de 2020. Exp. 382/2020.    
Donar compte de les memòries i comptes anuals de les Fundacions Vilademany, Arpa i Escoles Bressols de l´exercici 2019. Exp. 753, 754 i 755 de 2020.    
Donar compte dels informes trimestrals de morositat i període mig de pagament del 2n trimestre de 2020. Exp. 473/2020.    
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8/2020 del pressupost municipal de l´exercici 2020. Exp. 892/2020. Si Si
Donar compte de l´acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2020, d´atorgament de subvencions a comerços i activitats. Exp. 543/2020.    
Aprovació de l´encàrrec de gestió i explotació del servei funerari del tanatori municipal de Taradell a la Mancomunitat La Plana i aprovació del conveni regulador. Exp. 915/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats