Ple de novembre de 2021

 

ERC JxT

Donar compte del informes del pmp, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 3r trimestre de 2021 i de remissió de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2020. Exp.636/21, 637/21 i 1342/21.

- -

Aprovació del text refós (octubre 2021) de la modificació núm. 13 del POUM de Taradell-regulació de l'àmbit comercial. exp. 1069/2020.

Si Si

Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Taradell sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l'àmbit dels vigilants municipals. Exp. 1157/21.

Si Si

Aprovació del Pressupost Municipal, de les Bases d'Execució i de la Plantilla de Personal de l'ajuntament, de l'exercici 2022. Exp. 1289/21.

Si -

Modificació del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. Exp. 650/2019.

Si No

Autorització de compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. Exp. 383/21.

Si Si

Adjudicació de l'arrendament del solar del Camí de Can Llebre. Exp. 695/21.

Si Si

Moció amb motiu del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones. Exp. 233/21.

Si Si
 Resolució del recurs de reposició interposat per la comunitat de propietaris de la finca Pça. Santa Llúcia 10-11, contra l´aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del PAU-4 Verdaguer. Exp. 183/2020. Si Si

 

 

 

Documents relacionats