Ple de novembre de 2019

Dijous, 21/11/2019

Ordre del dia ERC JxT
Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l'exercici 2020. Exp. 1035/2019. No

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost municipal de l'exercici 2019. Exp. 1137/2019.

Donar compte dels informes de secretaria-intervenció del 3r trimestre de 2019 relatius al període mig de pagament, de morositat, estabilitat pressupostària i cost efectiu dels serveis. Exp. 518, 545 i 1139 de 2019.

El ple es dóna per assabentat

Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. Exp. e-1140/19.

Si Si
Ratificació dels acords de la Junta de Govern Local de dates 16 de juliol i 22 d'octubre de 2019, relatius a l'expedient de contractació de suport a la gestió de recursos humans. Exp. 509/18. Si Si

Moció “Per un consum estratègic nacional”. Exp. 326/19

Si

Si

Moció d'aprovació del manifest 25N de novembre de 2019 relatiu al dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Exp. 326/19.

Si Si

Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica pel consorci català pel desenvolupament local a l'empresa endesa energia, sau. exp. 1032/2018.

Si Si

 

Documents relacionats