Ple de març de 2022

 

ERC JxT

Declarar desert el procediment de licitació per a l'adjudicació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d'esports “El Pujoló” i la consergeria de l'edifici. Exp. 1465/2021.

Si Si

Aprovació de l'expedient de licitació per a l'adjudicació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d'esports “el Pujoló” i la consergeria de l'edifici, per mitjà de procediment negociat sense publicitat. Exp.433/22.

Si Si

Aprovació del projecte Bàsic de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent” i dels projectes Executius de les Fases I i II del mateix. Exp.432/22, 477/22 i 478/22.

Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 d'octubre de 2021, de resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de 22 de juliol de 2021 d'aprovació definitiva de les quotes d'urbanització provisionals del PAU-10. Exp. 449/21.

Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 14-3-22 d'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2023-2025. Exp. 425/22.

Si Si

Declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i  d'instal·lació de calefacció i ACS de l'edifici b i per a la instal·lació d'aparells d'aire condicionat als edificis b i c de l'edifici del Balmes, 19. exp. 951/2021 i 231/2022.

Si Si

Donar compte del Decret de l'alcaldessa d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021. Exp. 1438/2021.

- -

Donar compte de l'informe de control intern (objeccions) de l'article 218.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (article 15.6 del RD 424/2017). Exp. 468/2022.

- -

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de 2022. Exp. 446/22.

Si Si

Declaració institucional 8M. Exp. 347/22.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats