Ple de març de 2021

Dijous, 04/03/2021

 

ERC JxT

Acceptació de constitució d'hipoteca en concepte de garantia de les obres d'urbanització del Pla Parcial núm. 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/17.

Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, d'aprovació de la liquidació definitiva de les quotes d'urbanització del PMU 3-Font d'en Déu. Exp. 740/18.

Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, d'aprovació de les quotes definitives de les contribucions especials de les obres d'urbanització del c. Font d'en Déu i del c. de Tona. Exp. 936/18.

Si Si

Deixar sense efectes les aprovacions de les modificacions del POUM núm. 8-Modificació de l'art. 240 de les Normes Urbanístiques del POUM i núm. 10-Modificació del Catàleg de masies-Ordenació Mas El Puig. Exps. 418/16 i 769/17.

Si Si

Ratificació de diversos acords de la Junta de Govern Local d'atorgament d'ajudes directes per a inversió en infraestructures de telecomunicacions en sòl no urbanitzable. Exps. 196, 225, 257 i 259 de 2021.

Si Si

Aprovació de l'Ordenança d'activitats sectorials i no classificades. Exp. 1253/20.

Si Si

Moció d'aprovació del Manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2021. Exp. 233/21.

Si Si

 

 

 

Recursos i informació relacionada