Ple de maig de 2022

 

ERC JxT

Donar compte dels informes de PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 1r trimestre de 2022. Exp. 686 i 690 de 2022.

- -
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 5 del Pressupost Municipal de 2022. Exp. 725/2022.
Aprovació de la modificació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024. Exp. 859/2022.
Aprovació del Text Refós de la Modificació núm. 12 del POUM-Ajustos en la regulació del sòl no urbanitzable (Maig 2022). Exp. 151/2020.
Aprovació inicial de la Modificació núm. 14 del POUM: Regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Exp. 878/2021.
Aprovació definitiva del projecte bàsic de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent” i dels projectes executius de les Fases I i II del mateix. Exp. 432, 477 i 478 de 2022.
Aprovació de l'expedient de licitació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase I Construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 631/2022.
Retribucions del personal de l'ajuntament: complementació de les retribucions en situació de ILT. Exp. 692/22.
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona per la portada d'aigües Osona Sud, any 1998, i modificacions any 2021. Exp. 159/21.
Designació de les dues festes local de l'any 2023. Exp. 676/22.
Donar compte del Decret de l'alcaldessa 142/2022. Exp. 810/22. - -
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2022. exp.840/22.
Moció en suport als Jutges de Pau. Exp. 347/22.

 

 

 

Documents relacionats