Ple de maig de 2021

Dijous, 20/05/2021

 

ERC JxT

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2021, relatiu a l'expropiació de la finca de l'Av. Mossèn Jacint Verdaguer núm. 43 de Taradell. Exp. 330/2020.

Si Si

Donar compte de les memòries i auditories de l'exercici 2020 de les fundacions, Vilademany, l'Arpa i Escoles Bressol. Exp.1236/20, 1237/20 i 576/21.

_ _

Aprovació del Reglament de l'ús de la Font Gran. Exp. 300/21.

Si Si

Aprovació provisional de la Modificació núm. 13 del POUM-Àmbit comercial. Exp. 1069/2020.

Si Si

Donar compte dels informes d'intervenció relatius al compliment de la normativa de morositat, període mig de pagament i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del 1r. trimestre de 2021. Exp. 636 i 637 de 2021.

_ _

Aprovació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024/ reequilibri RTDG 2020 (negatiu). Exp. 654/21.

Si _

Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost municipal de l'exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits per OPAS. Exp. 506/21.

Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de l'exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits. Exp. 655/21.

Si No

Aprovació del conveni amb el Departament d'Interior per a l'adhesió a la Xarxa Rescat i la cessió de dos terminals a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Exp. 618/2021.

Si Si

Aprovació de les quotes d'urbanització provisionals corresponents a l'execució del Projecte d'Urbanització del PAU-10. Exp. 449/21.

Si Si

Suspensió de la tramitació de procediments urbanístics i d'atorgaments de llicències urbanístiques d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable. Exp. 687/21.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats