Ple de maig de 2015

Divendres, 08/05/2015

Ple de 7 de maig de 2015
  CIU ERC SI JRP

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia 73 i 74 de 2015, d'aprovació de les modificacions de crèdit 1 i 2

       

Aprovar el Conveni Urbanístic Sector El Tint. Exp. 3/2015-U

a favor a favor a favor a favor

Aprovar el Text refós de la modificació del POUM núm. 5 : “Façana Sud  Castellets - Plaça del Sol”. Exp. 6/14-U

a favor a favor a favor a favor
Aprovar la documentació complementària del Pla Especial El Camp. Exp. 54/2011-U a favor a favor a favor a favor
Donar compte de les memòries de les Fundacions Vilademany, Arpa i Escola Bressol, de l'exercici 2014. Exp. 48/2015-S        
Moció del Grup municipal d'ERC per demanar la compareixença d'aquest   Ajuntament a la querella contra l'Estat Espanyol per crims contra la humanitat a favor a favor a favor a favor
Modificació de la Ordenança fiscal municipal núm. 25-EAS. Exp. 36/2015-S a favor abstenció abstenció a favor
Donar compte dels informes del secretari-interventor de compliment de la LO 2/2012, del període mig de pagament i de la normativa de morositat del 1r trimestre de 2015        

 

Recursos i informació relacionada