Ple de l'11 de maig de 2017

Dijous, 11/05/2017

Ple de maig de 2017

                                Ple de l'11 de maig de 2017

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de les bases i de la convocatòria per atorgar subvencions a entitats culturals, esportives i educatives, en règim de concurrència competitiva. Exp. 881/2017. 

Si Si Si

Modificació Puntual núm.10 del POUM de Taradell relativa a la fitxa 49NR del Catàleg de Masies de Taradell-Ordenació Mas El Puig. Exp. 769/2017.

Si Si Si

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament del primer trimestre del 2017. Exps. 950/2017, 933/2017 i 934/2017.

     
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada