Ple de juny de 2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de 2022. Exp. 980/22.

Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars del procediment de licitació per a l'alienació per permuta, mitjançant concurs, del solar situat a la carretera de Vic, s/n, propietat de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 332/2022.
Aprovació del padró d'habitants a 1 de gener de 2022. Exp.118/2022.
Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 2022. Exp. 961/22.
Aprovació de la Declaració Institucional a favor dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Exp. 982/2022.
Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció i aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'ajuntament de Taradell. Exp. 983/2022.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. 24: Taxa per la prestació del servei d'escoles municipals. Exp. 1014/2022.
Aprovació de la Moció “Declaració institucional del dia per a l'alliberament i orgull LGTBI. Exp. 347/2022.
Aprovació de la Moció “Per una Plana viva”. Exp. 347/22.

 

 

 

Documents relacionats