Ple de juliol de 2022

Dijous, 28/07/2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Declarar desert el procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase I construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 631/2022.
Aprovació de l'expedient de licitació (procediment negociat) de la contractació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-fase i construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 1128/2022.
Aprovació de l'Avaluació Ambiental de la Modificació núm. 14 del POUM: Regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Exp. 878/21.
Aprovació inicial de la Modificació núm. 15 del POUM: Modificació de l'article 135 subzona 4a1. Exp. 1105/2022.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost municipal de l'exercici 2022. Exp. 1130/22.
Aprovació del PAMH (Programa d´Actuació Municipal D´Habitatge). Exp. 1124/2022.
Autorització de compatibilitat a una funcionària d'aquest ajuntament per a l'exercici de l'activitat d'assessorament a d'altres entitat del sector públic a nivell particular. Exp. 1136/2022.
Moció per la programació d'actuacions al tram nord de la línia ferroviària internacional R3. Exp. 347/2022.

 

 

 

Documents relacionats