Ple de juliol de 2014

Dijous, 10/07/2014

 
Ple de 10 de juliol de 2014
  CIU ERC SI JRP
Cessió de la gestió dels habitatges de protecció ofcial del Psg. del Pujoló.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2014.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació de les festes locals de l'any 2015. . a favor a favor a favor a favor
Aplanament contenciosos-administratius taxa per aproftament del domini públic.  a favor a favor a favor a favor
Ratifcació de l'aprovació inicial i aprovació provisional del “Pla Especial de la fnca El Camp de Taradell”.  a favor abstenció a favor a favor
Aprovació inicial de la modifcació puntual núm. 5 del POUM –  Millores en la fnalització de la façana sud d'accés a Taradell. Millores en l'entorn de la Plaça del Sol.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació provisional de la modifcació puntual núm. 7 del POUM - Modifcació de diversos articles de la normativa.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona de traspàs de titularitat i projecte constructiu de “Reurbanització de l'Avd. Mn. Cinto Verdaguer, entre la Crtra. de Mont-rodon i la carretera de Balenyà.”  a favor a favor a favor a favor
Aprovar del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de l'expedient de licitació per l'adjudicació del contracte de l'obra “Reurbanització de l'Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre la ctra. Mont-rodon i ctra. Balenyà”.  a favor a favor a favor a favor
Aprovació de l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials per al fnançament de l'obra “Reurbanització de l'Av. Mn. Cinto Verdaguer, entre la ctra. Mont-rodon i ctra. Balenyà”  a favor a favor a favor a favor
Adjudicació de l'execució del contracte de l'Espai d'Aigua a Taradell, Fase III.  a favor en contra en contra a favor