Ple de gener de 2021

Dilluns, 18/01/2021

                                Ple de gener de 2021

 

ERC JxT
Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 1 del pressupost de l´exercici 2021. Exp. 79/2021. Si Si
Ratificació de l´acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2020, d'adhesió a la pròrroga de l´acord marc de subministrament d´energia elèctrica adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local. Exp. 1032/18. Si Si
Ratificació de diversos acords de la Junta de Govern Local d´atorgament d´ajudes directes per a inversió en infraestructures de telecomunicacions en sòl no urbanitzable. Si Si

 

 

 

Documents relacionats