Ple de febrer de 2023

Dijous, 23/02/2023

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Donar compte dels informes del pmp, morositat, estat d'execució del pressupost, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 4rt trimestre de 2022.Exps.686/22 i 690/22. - -
Aprovació de la modificació 1 del Pla Antifrau de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 983/2022.
Aprovació provisional de la modificació núm. 14 del POUM: regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. exp. 878/2021.
Aprovació de les quotes d'urbanització definitives del PAU-10 del POUM de Taradell. Exp. 449/2021.
Aprovació del conveni urbanístic pel desenvolupament del Pla Parcial 7-El Vivet. Exp. e-324/2023.
Aprovació de la modificació de crèdit núm 2 del pressupost municipal de 2023. Exp.331/2023.
Aprovació de l'expedient de licitació per a la concessió de l'ús de les cobertes de Can Costa Centre Cultural i del Pavelló municipal d'esports “El Pujoló”. Exp.362/2023.
Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. exp. 347/22.

 

 

 

Documents relacionats