Ple de febrer de 2021

Dijous, 11/02/2021

 

ERC JxT

Compromís d´aportació per al finançament de diverses actuacions al servei de subministrament d´aigua als municipis d´Osona Sud. Exp. 159/21.

Si Si

Aprovació de l´encàrrec de gestió dels Serveis Socials i altres programes de benestar social i les polítiques d´igualtat, immigració, joventut i d´habitatge, a la Mancomunitat La Plana. Ex. 113/21.

Si Si

Aprovació del Pla Anual de Control Financer de l´Ajuntament de Taradell i ens dependents. Exp. 809/20.

- -
Aprovació del text refós (versió febrer 2021) de la modificació núm. 11 del POUM de Taradell-Diversos. Exp. 521/19. Si Si

Donar compte dels informes d´intervenció relatius al compliment de la normativa de morositat, període mig de pagament i d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del 4rt. Trimestre de 2020. Exp. 473/20.

- -

Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l´Ajuntament de Taradell de l´exercici 2021. Exp. 213/21.

Si Si

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l´Ajuntament de Taradell. Exp. 288/2020.

Si Si

Aprovació de les retribucions del personal de l´Ajuntament de Taradell de l´exercici 2021. Exp. 214/21.

Si Si

Denúncia del conveni A1 i sol.licitud d´atorgament de conveni C1 amb el Servei Català de Trànsit. Exp. 987/20 i 215/21.

Si Si

Moció de l´Associació de Municipis per la Independència de suport a l´amnistia. Exp. 233/21.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats