Ple de febrer de 2020

Dijous, 06/02/2020

                                Ple de febrer de 2020

 

ERC JxT
Modificació de la plantilla de personal de l´exercici 2020. Exp. 1035/2019. Si Si

Ratificació de l´acord de la JGL de 27-01-2020 de pròrroga del conveni per la gestió del bar i annexes del local social de La Roureda. Exp. 141/2020.

Si Si

Donar compte dels informes remesos al Minhap de compliment de la normativa d´estabilitat pressupostària, morositat i període mig de pagament del 4rt. Trimestre de 2019. Exp. 545/19 i 518/19.

El ple es dóna per assabentat  

 

 

Documents relacionats