Ple de febrer de 2019

Dijous, 14/02/2019

Ple de febrer de 2019

                                Ple de febrer de 2019

 

CIU  

ERC SI

Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 212/2018 de 31 de desembre, d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 8/2018. Exp. 1054/2018.

     

Donar compte dels informes trimestrals de compliment de la normativa de morositat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i del període mig de pagament, del 4r trimestre de 2018. Exp.483/2018 i 468/2018.

     

Aprovació de la modificació del Pla Especial “El Camp”. Exp. 74/2019

Si Si Si

 

     

 

     

 

     
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada