Ple de 9 de febrer de 2017

Dijous, 09/02/2017

plE 02 2017-02-09

                                Ple de 9 de febrer de 2017

 

CIU  

ERC SI

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor relatius al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2016. Exp. 892/2016.

     

Aprovació del Text refós (gener 2017) del Pla Especial per la construcció d'un habitatge unifamiliar a la finca Granja Pujol de Taradell. Exp. 189/2016.

Si Si Si

Aprovació del Pla de Millora Urbana 3-La Font d'en Déu. Exp. 424/2017.

Si Si Si

Aprovació de l'Avanç del Pla Parcial núm. 7 el Vivet. Divisió en Subsectors. Exp. 425/2017.

Si Si Si

Aprovació del Pla Parcial núm. 7 el Vivet-Subsector 1. Exp. 426/2017.

Si Si Si
Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. Exp. 410/2017 Si Si Si

Moció per la rebaixa de l'iva en els productes d'higiene femenina i els bolquers per a infants i adults. Exp. 410/2017.

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada