Ple de 7 de juliol de 2016

Dijous, 07/07/2016

Ple de 7 de juliol de 2016

 

CIU  

ERC SI

Presa de possessió del regidor Sr. Xevi Blancafort Pujols, exp. 484/2016.

     

Designació de membres suplents a la Comissió Especial de Comptes, exp. 96/2015.

a favor a favor a favor

Designació de les Festes Locals de l'any 2017, exp. 983/2016.

a favor a favor a favor

Elecció de Jutge de Pau titular i substitut, exp. 401/2016.

a favor a favor a favor

Donar compte del Decret de l'Alcalde 77/2016 d'aprovació provisional del cost de les obres d'enderroc parcial de l'hotel La Roca, exp. 61/2016.

     

Donar compte del Decret de l'Alcalde 88/2016 d'aprovació de la Modificació de crèdit 6/2016.

     

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 13/06/2016 d'adjudicació del contracte d'enderroc parcial de l'hotel La Roca, Exp. 61/2016.

     

Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2016. Exp. 351/2016.

a favor a favor a favor

Moció per demanar la dimissió del Ministre de l'Interior en funcions Jorge Fernández Díaz i del Director de l'oficina antifrau de Catalunya, Daniel de Alonso.

a favor a favor a favor

 

 

 

Recursos i informació relacionada