Ple de 7 d'abril de 2016

Dijous, 07/04/2016

Ple de 7 d'abril de 2016

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de l'ampliació de la concessió a la UD Taradell i al Club Parc d'Esports de Taradell amb noves dependències i del conveni de gestió del bar de la zona esportiva La Roureda Exp. 276/16 i 277/16.

a favor a favor a favor

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 14-03-2016, d'aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini

a favor abstenció abstenció

Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 54/2016, d'aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2015.

     

Donar compte de l'informe de l'interventor de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació a l'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2015.

     

Donar compte del Decret de l'alcalde 57/16, d'aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost núm. 1/2016 d'incorporació de romanents.

     

Aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i de la  Modificació de Crèdit del Pressupost núm. 2/2016 de reconeixement d'operacions pendents d'aplicar de l'exercici 2015.

a favor abstenció a favor

Donar compte del Decret de l'alcalde 58/16, d'aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost núm. 3/2016 de transferències de crèdit.

     

Aprovació de la Modificació de Crèdit del Pressupost núm. 4/16, d'habilitació i suplements de crèdits i modificació de les bases del pressupost.

a favor a favor  a favor

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a l'adjudicació del contracte “Serveis esportius i altres de caràcter complementari de les instal·lacions de l'Espai d'Aigua i Salut i Pavelló municipals de Taradell”. Exp. 190/2014-S.

     

Moció per a la bonificació  de l'impost de vehicles per a vehicles elèctrics o híbrids.

     

 

 

 

Documents relacionats