Ple de 6 d'abril de 2017

Dijous, 06/04/2017

Ple d'abril de 2017

                                Ple de 6 d'abril de 2017

 

CIU  

ERC SI

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 06/03/2017, d'aprovació del pla pressupostari 2018-2020. Exp. núm. 600/2017

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'alcalde 65/17, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2016. Exp. núm. 765/17

     

Donar compte del Decret de l'alcalde 66/17, d'incorporació de romanents de tresoreria de l'exercici 2016. Exp. núm. 817/17.

     

Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial d'obligacions. Exp. núm. 839/17.

Si Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit 2/17 del pressupost de l'exercici 2017, d'obligacions pendents d'aplicació. 843/17

Si Si Si

Moció de rebuig a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inhabilita Mas, Ortega i Rigau, i a la Sentència del Tribunal Suprem que inhabilita Homs. Exp. núm. 410/17.

Si Si Si

Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum. Exp. núm. 410/17.

Si Si Si

Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la cessió a aquest Ajuntament d'uns trams de les carreteres B-530 i BV-5305. Exp. 776/17.

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada