Ple de juliol de 2019

Dijous, 04/07/2019

Ple de novembre de 2019

                                Ple de juliol de 2019

 

ERC  

JxT

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 11/06/2019 d'aprovació dels models de declaració d'interessos, incompatibilitats i béns dels regidors electes. Exp. 649/2019.

Si Si
Aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació urbanística del Pla Parcial núm. 7 El Vivet- Subsector 1. Exp. 426/2017. Si Si
Designació de les Festes Locals per l'any 2020. Exp. 641/2019    
Renúncia a la sol.licitud de Modificació núm. 9 del POUM – Caseta de l'Hortalà. Exp. 842/2016. Si Si
Aprovació de la gestió del Padró Municipal d'Habitants en data 01/01/2019. Exp. 499/2019. Si Si

Aprovació de les bases i convocatòria d'atorgament de subvencions a entitats. Exp. 753/2019.

Si Si
Denominació de l'”Espai Muriel Casals”. Exp. e-749/2019. Si Si
Canvi de destí parcial del crèdit amb el Banc de Sabadell destinat al finançament de la “Urbanització del Tram 1 de la Ronda Montserrat” i les obres d' “Urbanització i millora dels Polígons Industrials El Vivet i Castellets”. Exp. 937/2018. Si Si

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada