Ple d´abril de 2021

Dijous, 15/04/2021

                                Ple d´abril de 2021

 

ERC JxT

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021, d'aprovació del pla pressupostari a mig termini (2022-2024). Exp. 379/21.

Si Si

Donar compte del decret de l'alcaldessa núm. 47/21 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020. Exp. 359/21.

_ _

Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de l'exercici 2020. Exp. 512/21.

Si Si

Donar compte del decret de l'alcaldessa núm. 84/21 d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost municipal de 2021-d'incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2020. Exp. 503/21.

_ _

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l'exercici 2021. Exp. 504/21.

Si Si

Donar compte de l'informe d'intervenció de control intern de l'article 15.6 del RD 424/2917 (Objeccions). Exp. 496/21.

_ _

Aprovació de la modificació puntual núm. 12 del POUM-Ajustos en la regulació del sòl no urbanitzable. Exp. 151/20.

Si Si

Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2021. Exp. 540/21.

Si Si

Adhesió de l'Ajuntament de Taradell al compromís per la sostenibilitat Biosphere. Exp. 471/21.

Si Si

Aprovació del conveni tipus regulador d'assistència tècnica i gestió econòmica local ASGEL amb la Diputació de Barcelona. Exp. 405/21.

Si Si

Aprovació del conveni de cooperació amb la Cooperativa de Serveis +65. Exp. 1323/20.

Si Si

Aprovació del conveni de cooperació amb l'Associació d'empresaris turístics del Montseny, per a la promoció i comercialització turística del Parc de les Olors de Taradell. Exp. 472/21.

Si Si

Aprovació del conveni amb el Consell Esportiu d'Osona per a la gestió dels serveis tècnics d'esports del municipi. exp. 501/21.

Si Si

Aprovació de l'atermenament del Camí Ral a Santa Eugènia-Tram El Generó. Exp. 671/20.

Si Si

Ratificació dels decrets d'aprovació de les valoracions de tres llocs de treball de la plantilla de personal. exp.482/21.

Si Si

Moció sobre la proposta d'adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030. Exp. 233/21.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats