Ple d'abril de 2014

Dijous, 03/04/2014
 
Ple de 3 d'abril de 2014
  CIU ERC SI PXC
Donar compte Decret 43/2014 d'aprovació del marc pressupostari a mig termini.         
Donar compte Decret 44/2014 d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2013.         
Donar compte informes de compliment de la LOEPSF 2/2012 de la liquidació del pressupost 2013. .        
Donar compte informe dels criteris aplicats per la comptabilització drets de difícil cobrament o impossible recaptació.          
Donar compte memòria i comptes anuals de l'exercici 2013 de la Fundació Vilademany, Fundació Escoles Bressol i Fundació Escola de Música.         
Ratifcació de l'acord de la Junta de Govern de 04/03/2014 d'adjudicació de contracte de rènting d'equips informàtics.  a favor a favor a favor a favor
Pròrroga del Conveni amb Gas Natural S.D.G., S.A. de l'any 2014.  a favor a favor a favor a favor
Seu electrònica > Tauler d'anuncis > Actes > Ple 03/04/2014