Ban de l'alcaldessa davant l'Estat d'Excepcionalitat per sequera

Actualitzat l'estat de sequera, que comporta mesures de limitació del consum d'aigua

Divendres, 12/05/2023

ES FA SABER

Que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha dictat la Resolució ACC/1548/2023 per la qual s'actualitza l'estat de sequera pluviomètrica i hidrològica d'EXCEPCIONALITAT que afecta aquest terme municipal i que comporta una sèrie de mesures de gestió del consum d'aigua.

Les principals mesures de limitació del consum d'aigua són les següents:

 • Els volums lliurats per l'abastament de la població no podran superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 l al dia, aquest valor es correspon a tot el consum del municipi, ús industrial, agrícola, ramader, domèstic,... repartit per tots els habitants.
 • Queden prohibits, en general, els regs de jardins, horts i zones verdes, tant de caràcter públic com particular. Només es poden fer per la supervivència de plantes i arbres en l'horari de 20 h a 8 h, gota a gota o en regadora.
 • Resta prohibit omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estàtic de l'aigua.
 • Queda prohibida la neteja amb aigua de voreres, carrers, façanes o demès. La neteja d'aparadors i finestres caldrà fer-la amb galleda i esponja.
 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
 • L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals
 • A dia d'avui l'ompliment de piscines queda prohibit en general, excepte centres educatius. Punt en revisió per part de Govern.
 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle  queda limitada als casos següents:
  • Només permesa en establiments comercials amb sistema de recirculació
  • Usuaris privats; només vidres, llums, miralls... mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

La qual cosa es comunica per al coneixement general.

Declaració d'excepcionalitat per sequera
Restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en estat d'excepcionalitat

VOLUM MÀXIM D'AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

PISCINES — Prohibit omplir-ne
No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d'altres tipus). Aquesta limitació aplica a tots els orígens de l'aigua (potable, pous o altres captacions, camions cisterna, etc).
Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
En centres educatius, està permès l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.
Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

REG — Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte en els següents casos:
Per regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l'ens local.
La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA DE VEHICLES — Limitada als casos següents:
Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles
mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la
seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.
Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment. S'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

GRANGES
L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L'AIRE
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.