Comissió Informativa General

Les comissions informatives estan integrades per representants de tots els grups polítics, reflecteixen la mateixa composició política que té el ple. L'alcalde és el president nat de totes les comissions informatives. Aquesta presidència es pot delegar en qualsevol membre a proposta de la mateixa comissió. 

El paper d'aquestes comissions és estudiar i dictaminar els assumptes que s'han de sotmetre al ple (o a la junta de govern local, en els casos que aquesta actua per delegació del ple). Qualsevol qüestió que el ple hagi de tractar, abans ha d'haver estat examinada i dictaminada per una comissió informativa.

La utilitat d'aquestes comissions és doble. D'una banda, serveixen per facilitar la feina del ple, fent possible la negociació i l'acord en aquells punts susceptibles de transició entre els grups, de manera que el debat del plenari es pugui centrar on hi ha discrepància. De l'altra, juguen també un paper essencial per facilitar als regidors o grups de l'oposició el coneixement dels assumptes que són competència del ple amb una antelació suficient a la celebració d'aquest. 

Composició

  • Lluís Verdaguer i Vivet, presidència (CiU)
  • Salvador Clot i Tor (ERC)
  • Jacint Casadevall i Puig (SI)
  • Josep Rovira i Sadurní, secretari-Interventor