Propostes

L'estudi ens ha permès analitzar les possibles actuacions a executar, una primera aproximació del cost estimat i alhora definir quatres possibles propostes de millora. D'una manera ascendent, cada proposta contempla més actuacions que l'anterior.

 

Proposta 1

Instal·lació o substitució del paviment de les voreres i ampliació d'aquestes per la instal·lació de l'enllumenat, en el cas dels carrers amb una amplada de 8m.

Proposta 1 - Ample de carrer de 8m

Proposta 1 - Ample de carrer de 10 i 12m

Aportació Municipal (10%)

Aportació restant (90%)

Total amb IVA

211.075,62€

1.899.680,55€

2.110.756,16€

 


 

Proposta 2

Instal·lació o substitució del paviment de voreres, ampliació d'aquestes per la instal·lació per l'enllumenat, soterrament de la xarxa de serveis de baixa tensió i comunicacions, asfaltat les rases fetes i desinstal·lació de les xarxes en estesa aèria i els seus pals.

Proposta 2 - Ample de carrer de 8m

Proposta 2 - Ample de carrer de 10 i 12m

Aportació Municipal (10%)

Aportació restant (90%)

Total amb IVA

459.447,66€

4.135.028,93€

4.594.476,59€

 


 

Proposta 3 

Instal·lació o substitució del paviment de voreres, ampliació d'aquestes per la instal·lació per l'enllumenat, soterrament de la xarxa de serveis de baixa tensió i comunicacions, asfaltat a tot el vial i desinstal·lació de les xarxes en estesa aèria i els seus pals.

Proposta 3 - Ample de carrer de 8m

Proposta 3 - Ample de carrer de 10 i 12m

Aportació Municipal (10%)

Aportació restant (90%)

Total amb IVA

534.001,64€

4.806.014,73€

5.340.016,37€

 


 

Proposta 4

Instal·lació o substitució del paviment de voreres, ampliació d'aquestes per la instal·lació per l'enllumenat, soterrament de la xarxa de serveis de baixa tensió i telefonia, desinstal·lació de les xarxes en estesa aèria i els seus pals, renovació de la xarxa d'aigua, separant aigües netes de les brutes, col·locació d'embornals i asfalt a tot el vial.

Proposta 4 - Ample de carrer de 8m

Proposta 4 - Ample de carrer de 10 i 12m

Aportació Municipal (10%)

Aportació restant (90%)

Total amb IVA

1.020.654,44€

9.185.899,99€

10.206.544,44€

 

twitter