Participació en el procediment d'elaboració de normativa

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, es posa a la disposició de la ciutadania aquest espai per proporcionar el coneixement i abast de les noves propostes normatives i recollir-ne l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança o reglament, d'acord amb allò que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les administracions Públiques.

Des d'aquest espai podeu accedir a la fase de consulta pública prèvia i a la fase d'audiència i informació pública, per fer aportacions i suggeriments sobre els aspectes plantejats.