Càlcul d'una parcel·la

Per calcular el cost de les obres de millora de la Urbanització Miranda de la Plana es fa a partir de dos paràmetres, per una banda els metres lineals de façana i per l'altre el m2 d'edificabilitat.

Exemple càlcul d'una parcel·la hipotètica:

Per tal de tenir una orientació dels costos a nivell individual s'ha fet l'estimació d'una hipotètica parcel·la mitjana de la urbanització. Aquesta parcel·la mitjana seria la corresponent a un solar amb una façana de 32,15 m lineals i una edificabilitat de 425,76 m2. Com farem el càlcul:

 

Pas 1: càlcul import segons metres lineals de façana:

 

       ml façana   Import/ml façana   Import per façana
Proposta 1 32,15 x 69,84€ = 2.245,49€
Proposta 2 32,15 x 152,03€ = 4.887,74€
Proposta 3 32,15 x 176,70€ = 5.680,87€
Proposta 4 32,15 x 337,73€ = 10.858,03€

 

Pas 2: càlcul import segons m2 d'edificabilitat: 

 
Per calcular els m2 d'edificabilitat d'una parcel·la caldrà multiplicar la superfície de sòl de la parcel·la pel coeficient d'edificabilitat. El coeficient d'edificabilitat aplicable a la Urbanització Miranda de la Plana és 0,45 m2sostre/m2sòl, detallat al POUM.
 
Per tant, si la superfície de sòl de la parcel·la és de 946,13m2, la seva edificabilitat serà de 425,76m2 
 
Edificabilitat: 946,13m2 x 0,45= 425,76m2
 
 
       m2 edificabilitat   Import/m2 edificabilitat   Import per edificabilitat
Proposta 1 425,76 x 5,27€ = 2.245,49€
Proposta 2 425,76 x 11,48€ = 4.887,74€
Proposta 3 425,76 x 13,34€ = 5.680,87€
Proposta 4 425,76 x 25,50€ = 10.858,03€

 

Pas 3: Import total a pagar segons proposta 

 

És la suma dels dos paràmetres calculats anteriorment, import per façana + import per edificabilitat.

       Import per façana   Import per edificabilitat   Total parcel·la
Proposta 1 2.245,49€ + 2.245,49€ = 4.490,97€
Proposta 2 4.887,74€ + 4.887,74€ = 9.775,48€
Proposta 3 5.680,87€ + 5.680,87€ = 11.361,74€
Proposta 4 10.858,03€ + 10.858,03€ = 21.716,05€
 
twitter