Participació ciutadana
Entenem la participació ciutadana com totes aquelles pràctiques polítiques i socials a través de les quals la ciutadania pretén incidir sobre alguna dimensió d'allò que és públic.

L'Ajuntament de Taradell  amb la voluntat de promoure espais i vies de participació ciutadana en la seva gestió municipal, està dissenyant el full de ruta per potenciar una política clara de participació ciutadana. Aquesta anirà vehiculada a través de la posada en marxa de diferents projectes davant dels quals es posa de manifest el compromís de l'entitat envers els ciutadans i ciutadanes, per fomentar la participació democràtica i la transparència sobre els assumptes públics locals.

L'equip de govern  ha realitzat unes sessions de formació a través de la Diputació de Barcelona per tal de poder estructurar i planificar el marc on es desenvoluparan els projectes que incorporaran processos participatius en els propers tres anys.

Aquests estaran centralitzats al projecte de millora de la urbanització La Roca, al projecte de realització dels camins escolars i a projectes transversal de ciutadania i civisme i de desenvolupament local  i s'articularan a través d'accions de sensibilització a entitats i ciutadania, la creació d'espais d'opinió, debat i reflexió i l'establiment de canals d'informació i consulta.

Actualment, les entitats constitueixen una de les institucions principals de participació ciutadana, això com també l'existència  d'òrgans com el Consell Escolar Municipal, o la Taula de Convicència sense deixar de banda les clàssica via com és l'audiència pública que es porta a terme un cop ha finalitzat el ple municipal o la utilització dels canals de comunicació municipals.

Es dóna compliment els articles 88, 226 a 236 del Real Decreto 2568/1986 reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals