Ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous

Com sempre, es podrà seguir en directe per la ràdio a partir de les 8 del vespre.

Dijous, 06/02/2020

Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, es farà la sessió plenària corresponent al mes de febrer. Com sempre, es farà a la sala de plens de la Casa de la Vila i es podrà seguir en directe per la ràdio. A priori, un ple de tràmit, que té el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
  3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
  4. Modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2020. Exp. 1035./2019.
  5. Ratificació de l'acord de la JGL de 27-01-2020 de pròrroga del conveni per la gestió del bar i annexes del local social de La Roureda. Exp. 141/2020.
  6. Donar compte dels informes remesos al Minhap de compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària, morositat i període mig de pagament del 4rt. Trimestre de 2019. Exp. 545/19 i 518/19.
  7. Precs i preguntes.