Taradell ja disposa d’un estudi de viabilitat per a un nou pavelló esportiu municipal

El consistori ha de decidir si construeix només una sala esportiva o fa un segon pavelló. 

Divendres, 30/07/2021

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Taradell un estudi de viabilitat amb la informació necessària per prendre decisions respecte a la construcció d'un nou pavelló esportiu al costat de l'actual. L'Ajuntament va demanar a la corporació l'elaboració d'aquest estudi perquè ha constatat que existeix una demanda suficient per plantejar l'ampliació dels equipaments esportius municipals.

L'estudi preveu dos escenaris: la construcció d'una sala esportiva o l'edificació d'un pavelló en dues fases; la primera fase contemplaria només la pista del pavelló i la segona, la resta de serveis, com ara vestidors, lavabos o magatzems.

Amb aquest estudi de viabilitat d'equipaments esportius, que té com a principal objectiu la definició d'una proposta viable per a l'explotació d'un equipament d'aquest tipus, s'ha analitzat tots els elements que configuren el sistema esportiu del municipi, s'ha avaluat la viabilitat social, esportiva i econòmica de l'actuació, contribuint a la presa de decisions per part dels responsables municipals, explorant diferents escenaris i definint aquell que s'ajusta amb major precisió als interessos i necessitats dels usuaris.

També s'analitza l'eficiència del model de gestió inicial i es proposen escenaris de futur, que poden comportar la continuïtat o canvi d'aquest model. Els escenaris de futur poden incloure propostes alternatives, amb o sense inversions, i els processos a activar per assolir-los.

Amb aquests estudis els ens locals poden conèixer les repercussions econòmiques i l'impacte a la població que tindrien les propostes d'inversions i gestió determinats a l'estudi de viabilitat.

Espai exterior nou pavellóEspai exterior nou pavelló

Interior pavellóInterior pavelló

twitter